Disclaimer


De site www.ongeros.nl is eigendom van Toneelvereniging Ongeros, gevestigd te Amstenrade Toneelvereniging Ongerosis hierna verder te noemen “Ongeros”. Door gebruik te maken van de site van Ongeros gaat u akkoord met deze disclaimer.

Verwijzingen naar sites die niet door Ongeros worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Ongeros staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan.

 

Gebruik van de site

Via de site van Ongeros wordt algemene informatie verstrekt over Ongeros en de toneelvoorstellingen die Ongeros aanbiedt. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet bruikbaar is voor het doel waaraan u invulling wilt geven. Ook niet als de informatie op deze site in adviserende vorm is geschreven. Concreet kunnen wij dus geen garantie geven voor de volledigheid, de juistheid of bruikbaarheid van de inhoud van de sites (inclusief de downloads).

           

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruiken van informatie van de site moeten wij uitsluiten. Als de op site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren, maar wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site, de op of via de site ter beschikking gestelde informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze site te kunnen raadplegen. Het handelen op grond van de informatie die u op onze site aantreft, is en blijft dus voor eigen rekening en risico. Onze site garandeert noch ondersteunt evenmin enig product of enige dienst genoemd door derden op onze site, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke publicaties/ producten en/of gedane beweringen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
Door gebruikmaking van onze site erkent u ons voorbehoud t.a.v. de hierboven besproken aansprakelijkheid.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van de pagina’s op de site, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van Ongeros of zijn met instemming van de oorspronkelijk eigenaar gebruikt en zijn dienovereenkomstig beschermd door middel van auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.

U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie hebt gevonden op onze site en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op onze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.


Wijzigingen
Ongeros behoudt zich het recht voor de informatie op de site en deze disclaimer zonder voorafgaande mededeling aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u overigens altijd op onze site. Deze versie dateert van Mei 2018.

Toepasselijk recht
Op deze site en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Klachtenservice
Ongeros stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren.

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Toneelvereniging Ongeros

marieke@ongeros.nl